سوالات کاردانی به کارشناسی حسابداری
 
سوالات - تراز - شهریه - تعداد پذیرش -منابع -آخرین رتبه قبولی- چارت دروس کاردانی به کارشناسی حسابداری

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۷ شهریور۱۳۹۰ توسط عسل

كارشناسي ناپيوسته علمي -كاربردي حسابداري

روزانه 3178 آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك 30 - مرد

روزانه 3179 آموزشكده فني وحرفه اي شماره 1شيراز (شهيدباهنر) 30 - مرد

روزانه 3180 آموزشكده فني وحرفه اي شماره 1شيراز (شهيدباهنر) - 15 مرد

روزانه 3181 آموزشكده فني وحرفه اي شماره 1كرمان (شهيدچمران) 30 - مرد

روزانه 3182 آموزشكده فني وحرفه اي شماره 1كرمان (شهيدچمران) - 20 مرد

روزانه 3183 اموزشكده فني وحرفه اي پسران نيشابور 30 - مرد

روزانه 3184 اموزشكده فني وحرفه اي شماره 2تهران (شهيدشمسي پور) 45 - مرد

30 - مرد ع» روزانه 3185 دانشكده تربيت دبير فني و حرفه اي پسران كردكوي (امام علي

روزانه 3186 دانشكده تربيت دبيرفني وحرفه اي دختران تهران (شريعتي) 30 - زن

روزانه 3187 دانشكده تربيت دبيرفني وحرفه اي دختران تهران (شريعتي) - 30 زن

شبانه 3188 آموزشكده فني و حرفه اي پسران اراك - 30 مرد

شبانه 3189 آموزشكده فني وحرفه اي شماره 1شيراز (شهيدباهنر) 30 - مرد

شبانه 3190 آموزشكده فني وحرفه اي شماره 1شيراز (شهيدباهنر) - 20 مرد

شبانه 3191 آموزشكده فني وحرفه اي شماره 1كرمان (شهيدچمران) 30 - مرد

شبانه 3192 آموزشكده فني وحرفه اي شماره 1كرمان (شهيدچمران) - 15 مرد

شبانه 3193 اموزشكده فني وحرفه اي پسران نيشابور - 30 مرد

شبانه 3194 اموزشكده فني وحرفه اي شماره 2تهران (شهيدشمسي پور) 20 - مرد

شبانه 3195 اموزشكده فني وحرفه اي شماره 2تهران (شهيدشمسي پور) - 30 مرد

30 مرد - (« ع» شبانه 3196 دانشكده تربيت دبير فني و حرفه اي پسران كردكوي (امام علي

شبانه 3197 دانشكده تربيت دبيرفني وحرفه اي دختران تهران (شريعتي) 30 - زن

شبانه 3198 دانشكده تربيت دبيرفني وحرفه اي دختران تهران (شريعتي) - 15 زن

25 محل تحصيل مركزاموزش عالي بافت 25 - شبانه 3199 دانشگاه شهيدباهنركرمان 50

غيرانتفاعي 3200 دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3201 دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ تهران 50 - زن مرد

غيرانتفاعي 3202 مؤسسه غيرانتفاعي آباده 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3203 مؤسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان - اروميه 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3204 مؤسسه غيرانتفاعي آمل - آمل 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3205 مؤسسه غيرانتفاعي اثيرالدين ابهري-ابهر 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3206 مؤسسه غيرانتفاعي اديب مازندران - ساري 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3207 مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد- دماوند 80 - مرد محل تحصيل دانشجويان پسر دماوند مي باشد

غيرانتفاعي 3208 مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد- دماوند 80 - زن محل تحصيل دانشجويان دختر تهران مي باشد

30 30 - غيرانتفاعي 3209 مؤسسه غيرانتفاعي اسوه - تبريز 60

غيرانتفاعي 3210 مؤسسه غيرانتفاعي البرز- قزوين 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3211 مؤسسه غيرانتفاعي الغدير- تبريز 40 - زن مرد

غيرانتفاعي 3212 مؤسسه غيرانتفاعي الغدير- تبريز - 40 زن مرد

غيرانتفاعي 3213 مؤسسه غيرانتفاعي المهدي - اصفهان 80 - زن

غيرانتفاعي 3214 مؤسسه غيرانتفاعي الوند - همدان 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3215 مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)- يزد 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3216 مؤسسه غيرانتفاعي امين - فولادشهراصفهان 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3217 مؤسسه غيرانتفاعي انديشه - جهرم 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3218 مؤسسه غيرانتفاعي باختر- ايلام 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3219 مؤسسه غيرانتفاعي برآيند - شاهرود 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3220 مؤسسه غيرانتفاعي برنا - شاهرود 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3221 مؤسسه غيرانتفاعي بصير -آبيك 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3222 مؤسسه غيرانتفاعي بينالود - مشهد 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3223 مؤسسه غيرانتفاعي پارسا - بابلسر 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3224 مؤسسه غيرانتفاعي پرندك - پرندك 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3225 مؤسسه غيرانتفاعي پل دختر - پل دخترلرستان 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3226 مؤسسه غيرانتفاعي تابران - مشهد 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3227 مؤسسه غيرانتفاعي تاكستان - تاكستان قزوين 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3228 مؤسسه غيرانتفاعي تفتان - زاهدان 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3229 مؤسسه غيرانتفاعي ثامن - نيشابور 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3230 مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - واحدكاشمر 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3231 مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي استان يزد 80 - زن مرد محل تحصيل اشكذريزد

غيرانتفاعي 3232 مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي خوزستان 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3233 مؤسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي - مشهد 92 - زن مرد

غيرانتفاعي 3234 مؤسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني - گرگان 92 - زن مرد

غيرانتفاعي 3235 مؤسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي -قوچان 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3236 مؤسسه غيرانتفاعي حكيمان - بجنورد 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3237 مؤسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر - مشهد 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3238 مؤسسه غيرانتفاعي خزر - محمودآباد 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3239 مؤسسه غيرانتفاعي خيام - مشهد 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3240 مؤسسه غيرانتفاعي دانشوران - تبريز 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3241 مؤسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني - اصفهان 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3242 مؤسسه غيرانتفاعي راه دانش - بابل 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3243 مؤسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال - رشت 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3244 مؤسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3245 مؤسسه غيرانتفاعي رجاء - قزوين 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3246 مؤسسه غيرانتفاعي رجاء - قزوين - 20 زن مرد

غيرانتفاعي 3247 مؤسسه غيرانتفاعي رودكي - تنكابن 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3248 مؤسسه غيرانتفاعي رودكي - تنكابن - 20 زن مرد

غيرانتفاعي 3249 مؤسسه غيرانتفاعي روزبه - زنجان 92 - زن مرد

غيرانتفاعي 3250 مؤسسه غيرانتفاعي زند- شيراز 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3251 مؤسسه غيرانتفاعي سارويه - ساري 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3252 مؤسسه غيرانتفاعي سبز- آمل 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3253 مؤسسه غيرانتفاعي سمنگان - آمل 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3254 مؤسسه غيرانتفاعي سناباد -چناران 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3255 مؤسسه غيرانتفاعي سهروردي - قزوين 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3256 مؤسسه غيرانتفاعي شانديز - مشهد 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3257 مؤسسه غيرانتفاعي شاهرود - شاهرود 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3258 مؤسسه غيرانتفاعي شرق گلستان - گنبدكاووس 92 - زن مرد

غيرانتفاعي 3259 مؤسسه غيرانتفاعي شفق - تنكابن 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3260 مؤسسه غيرانتفاعي شمس تبريزي - خوي 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3261 مؤسسه غيرانتفاعي شهريار - آستارا 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3262 مؤسسه غيرانتفاعي شهيدرضايي - كرمانشاه 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3263 مؤسسه غيرانتفاعي صبح صادق - اصفهان 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3264 مؤسسه غيرانتفاعي عبدالرحمان صوفي رازي -زنجان 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3265 مؤسسه غيرانتفاعي عطار- مشهد 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3266 مؤسسه غيرانتفاعي علامه اميني - بهنميربابلسر 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3267 مؤسسه غيرانتفاعي علامه جعفري - رفسنجان 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3268 مؤسسه غيرانتفاعي علامه قزويني - قزوين 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3269 مؤسسه غيرانتفاعي علامه مجلسي -تاكستان قزوين 92 - زن مرد

غيرانتفاعي 3270 مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري(ره) - نور 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3271 مؤسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس - تبريز 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3272 مؤسسه غيرانتفاعي غزالي - قزوين 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3273 مؤسسه غيرانتفاعي فردوس - مشهد 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3274 مؤسسه غيرانتفاعي فرهيختگان - كرمان 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3275 مؤسسه غيرانتفاعي فروردين - قائمشهر 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3276 مؤسسه غيرانتفاعي فروغ دانش - ياسوج 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3277 مؤسسه غيرانتفاعي فضيلت - سمنان 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3278 مؤسسه غيرانتفاعي فيض الاسلام - خميني شهر اصفهان 80 - زن

غيرانتفاعي 3279 مؤسسه غيرانتفاعي قدر- رشت(كوچصفهان) 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3280 مؤسسه غيرانتفاعي قدير- لنگرود 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3281 مؤسسه غيرانتفاعي قشم - جزيره قشم هرمزگان 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3282 مؤسسه غيرانتفاعي كار - واحدخرمدره 60 - زن مرد محل تشكيل كلاسها واحد خرمدره

غيرانتفاعي 3283 مؤسسه غيرانتفاعي كار - واحدقزوين 60 - زن مرد محل تشكيل كلاسها واحد قزوين

غيرانتفاعي 3284 مؤسسه غيرانتفاعي كاويان - مشهد 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3285 مؤسسه غيرانتفاعي كرمان - كرمان 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3286 مؤسسه غيرانتفاعي كوثر- قزوين 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3287 مؤسسه غيرانتفاعي كوشيارگيلاني -رشت 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3288 مؤسسه غيرانتفاعي گلستان - گرگان 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3289 مؤسسه غيرانتفاعي گنجنامه - همدان 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3290 مؤسسه غيرانتفاعي مازيار- رويان - نور 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3291 مؤسسه غيرانتفاعي مفاخر- رفسنجان 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3292 مؤسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي - اردبيل 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3293 مؤسسه غيرانتفاعي مهدعلم -كاشان 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3294 مؤسسه غيرانتفاعي مهر- كرمان 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3295 مؤسسه غيرانتفاعي مهرآستان - آستانه اشرفيه 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3296 مؤسسه غيرانتفاعي مهران - بندر انزلي 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3297 مؤسسه غيرانتفاعي مهرگان - محلات 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3298 مؤسسه غيرانتفاعي مولانا - آبيك قزوين 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3299 مؤسسه غيرانتفاعي مولوي - ايوانكي 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3300 مؤسسه غيرانتفاعي ميزان - تبريز 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3301 مؤسسه غيرانتفاعي ناصرخسرو - ساوه 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3302 مؤسسه غيرانتفاعي نوآوران - كوهدشت(لرستان) 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3303 مؤسسه غيرانتفاعي نور هدايت - شهر كرد 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3304 مؤسسه غيرانتفاعي نوين - اردبيل 80 - زن مرد

غيرانتفاعي 3305 مؤسسه غيرانتفاعي نيما - محمودآباد 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3306 مؤسسه غيرانتفاعي هاتف - زاهدان 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3307 مؤسسه غيرانتفاعي هراز- آمل 60 - زن مرد

غيرانتفاعي 3308 مؤسسه غيرانتفاعي هشت بهشت - اصفهان 40 - زن مرد

غيرانتفاعي 3309 مؤسسه غيرانتفاعي هشت بهشت - اصفهان - 40 زن مرد

غيرانتفاعي 3310 مؤسسه غيرانتفاعي ياسين -بروجرد 60 - زن مرد

-


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
  • رد ریپورتر
  • لرستان رود